היסטוריה לבגרות/תקופה שלישית כיחידת מבוא


1. הבהרת המושג "מלחמה קרה" והצגת גילוייה

2. הגורמים השונים שהביאו לסיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל

3. הדיון באו"ם בשאלת ארץ-ישראל, עמדת המעצמות והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

4. מאפייני השלב הראשון של מלחמת העצמאות

5. הגורמים להחלטה על הכרזת המדינה בה' אייר תש"ח, 15 במאי 1948

6. הסכמי שביתת הנשק והבעיות שנותרו לא פתורות

הפרק הקודם:
זיכרון השואה
תקופה שלישית כיחידת מבוא הפרק הבא:
תקופה רביעית כיחידת גישור