היסטוריה לבגרות/תהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשונה

א. השינויים המרכזיים בתחומים: מדע, טכנולוגיה (תחבורה, תקשורת ותיעוש) והשפעותיהם בתחומים: דמוגרפיה, כלכלה, חברה, דת, חינוך, תרבות ופוליטיקה:

ב.השפעות השינויים שהתרחשו באירופה על החברה היהודית בתחומים: דמוגרפיה,כלכלה, מעמד משפטי וחוקי, מעמד הקהילה, חינוך ותרבות

ג. תהליכי שילוב ודחייה של היהודים וביטוייהם:

- תהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשונה הפרק הבא:
התנועה הציונית