הסתברות/התניה של וקטורים אקראיים

דוגמאות עריכה

  • יהי (X,Y) ו"א אי שלילי בעל פונקצית הצפיפות  , כאשר c קבוע נרמול חיובי מתאים. מהי ההסתברות   ..?
שימו לב כי אין זו צפיפות גאוסית בגלל הגורם הכפלי לפני האקספוננט.
פתרון: התחום הנתון הוא המלבן  , וניתן לפרק את פונקצית הצפיפות המשותפת לפונקציה ב-x ולפונקציה ב-y, ולכן הם בלתי תלויים ולכן:
 
 
כעת נמצא את הקבוע:
 
כך שבסופו של דבר:  .
דרך אחרת: נרצה להשתמש בנוסחה  . כמו כן, אם נחשוב קדימה ונזכר בנוסחאות לצפיפות מותנית, נסיק כי אין צורך לחשב את הקבוע c. נחשב תחילה את הצפיפות השולית באמצעות הצפיפות המשותפת:
 
 
כעת נציב בנוסחה:
 
(האם התוצאה מחייבת ש-X בלתי תלוי ב-Y?)
כעת:
 
 
שימו לב: יש טעות בדרך שטרם נמצאה. צריך לצאת:  .
  • יהי (X,Y,Z) ו"א המפולג באחידות בתחום  . מהי התוחלת   ..?
פתרון: מדובר בוקטור אחיד שצפיפותו היא מספר קבוע, ולכן נמצא תחילה מספר זה (מעשית, אין בו צורך כי הוא ממילא יצטמצם מאוחר יותר):
 
כעת, על מנת להשתמש בהגדרת הצפיפות המותנית עבור  , יש למצוא תחילה את הצפיפות המשותפת  :
 
שימו לב כי התחום הרלוונטי הוא  . נציב בנוסחת הצפיפות המותנית:
 
לבסוף:
 
דרך אחרת: בהינתן X,Y מתקבל ש-   ולכן  .


- התניה של וקטורים אקראיים -