JavaScript/הוראת switch
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

התנאי switch מאפשר לנו להצג תוצאות של יותר מאופציה אחת כלומר התנאי if אומר לנו שאם התוצאי נכונה הוא ידפיס משהו מסויים התנאי else מאפשר לנו לבקש להדפיס עוד משהו אם התוצאה לא נכונה והתנאי switch מאפשר לנו להציג מספר רב יותר של אפשרויות

תחביר והסבר

עריכה
var n = 0
switch(n)
{
  case 1:
  { 
    document.write(" שווה 1 n");
  }
break

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n יהיה שווה 1

  
  case 2:
   { 
    document.write(" שווה 2 n");
  }
 break

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n יהיה שווה 2

  
  default: 
  { 
    document.write(" שווה 0 n");
  }

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n לא יהיה שווה ל 1, וגם לא ל 2; כלומר התנאים הקודמים לא התקימו.

}