JavaScript/לולאת while

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

תחביר והסברעריכה

<script language="javascript">
while(condition)
{
command 
}
</script>

כל עוד מתקיים התנאי (condition), תתבצע הפקודה (command) הנמצאת בתוך הסוגריים המסולסלות. בדרך כלל, שמים אופרטור השוואה לתוך הסוגריים הרגילות המייצגות את התנאי (condition). ולתוך הסוגריים המסולסלות כותבים פקודה (command) כמו למשל, ("התנאי מתקיים")document.write

בכל אופן, תראו את הדוגמא ואז תבינו טוב יותר במה מדובר.

דוגמאעריכה

קודעריכה

<script language="javascript">
var a=1;
while(a<6) / כל עוד איי קטן מ-6 התנאי הנמצא בין הסוגריים המסולסלות יתקיים.
{
document.write("המספר כעת הוא" + a);
a=a+1; / איי ועוד אחת
}
</script>

תוצאהעריכה

המספר כעת הוא 1
המספר כעת הוא 2
המספר כעת הוא 3
המספר כעת הוא 4
המספר כעת הוא 5