JavaScript/זהירות מלולאה אין סופית

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

יש להזהר מלצור לולאה אין סופית, כלומר כזאת שאין לה תנאי עצירה או שיתכנו מצבים בהם תנאי העצירה לא יתממש לעולם. דוגמה:

<script language="javascript">
var i=2;
while (i<3) {
    document.write("The number is " + i);
    document.write("<br />");
    i--;
}
</script>

בדוגמה אנו רואים שאף שיש תנאי עצירה (i<3) הוא אף פעם אינו תקף. מה שיגרום ללולאה אין סופית.