JavaScript/לולאת do-while

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

הלולאה do-while שונה מ-while רק בהבט אחד. הקוד קודם מבוצע פעם אחת (ללא קשר לקיום התנאי) ורק אחר כך התנאי נבדק.

קוד עריכה

<script type="text/javascript">
var i=8;
do 
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
i=i+1;
}
while (i<3)
</script>

הסבר עריכה

לפי תנאי הלולאה (ה־while), הפקודה מבוצעת רק אם i קטן מ-3. כיוון ש־i=8, הפקודה לא הייתה צריכה להתבצע. אך מכיוון שהלולאה היא מסוג do while הפקודה בוצעה בכל אופן, אך הביצוע נפסק אחרי פעם אחת. אילו i היה שווה 1 הפקודה היתה מתבצעת פעמיים.