JavaScript/פונקציה שאינה מחזירה ערך

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

כשם שמשתנה הוא ערך שיש לו שם, פונקציה היא קטע קוד, שיש לו שם. בעזרת השם ניתן להפעיל את קטע הקוד בלי לרשום אותו בפירוש שוב ושוב. ואז תתבצע פעולה מסויימת.

פונקציות יכולות לקבל פרמטרים, ולהחזיר ערכים.

מבוא לפונקציות

עריכה

דוגמא

עריכה

ניתן להגדיר פונקציות ב-JavaScript בדומה למרבית שפות התכנות. עושים זאת על-ידי שימוש במילה השמורה function. ואח"כ שם הפונקציה עם סוגרים עגולות בסופן ואח"כ סוגריים מסולסלות. בתוך הסוגריים המסולסלות מציבים את הפעולות שאותו הפונקציה יבצע. ניתן להציב אף מספר רב של פעולות שאותו הפונקציה יבצע

function hello()
{
   alert("Hello!");
};

או בצורה נוספת

let hello = function()
{
   alert("Hello!");
};

הסבר

עריכה
 • function - מילה שמורה להגדרת הפונקציה.
 • hello - שם הפונקציה
 • () - סוגריים - נשתמש בהם אחר-כך כדי להעביר פרמטרים, אך חובה להשתמש בהם גם אם אין פרמטרים.
 • {} - סוגריים מסולסלים - מציינים את תחילת וסוף הפונקציה וחובה להשתמש בהם
 • alert("Hello!") - קוד ה-Javascript שהפונקציה מבצעת.

אחרי שהוגדרה, פונקציה נהפכת בעצם לפקודה נוספת, כאילו מלכתחילה היתה בשפה. אנו יכולים להשתמש בה על ידי כתיבת שמה, בצרוף סוגריים, באופן הבא:

hello();

פונקציות עם פרמטרים

עריכה

תחביר והסבר

עריכה

על מנת להגדיר פרמטרים לפונקציה, נכתוב את שמותיהם, מופרדים בפסיקים בתוך הסוגריים.

let mymessages = function(message1, message2)
{
  alert(message1);
  alert(message2);
};

הפונקציה הזו מקבלת שני פרמטרים: message1 ו- message2 ומציגה אותם למשתמש בזה אחר זה.

שימוש בפונקציה המובנת alert

עריכה

הפונקציה

alert();

מגדירה הערת אזהרה. ההודעה תכיל את המסר הכתוב בתוך הסוגריים. דוגמא:

var shalom=function() {
  alert("shalom");
};

ניתן,להוסיף, כפי שכבר ראינו בדוגמה, פרמטרים בסוגריים (message1, message2). כך למשל גם בדוגמא (shalom) נוסיף למשל את הפרמטר xman ונכתוב:

let shalom = function(xman) {
  alert("shalom "+xman)
};

שילוב הפונקציה במסמך HTML

עריכה

כדי לשלב את הפונקציה במסמך HTML , בדר"כ המקום הטוב ביותר הוא בין ה־<head> ל־</head>. כך נבטיח את הגדרת הפונקציה לפני שהשתמשנו בה. דוגמא:

<html>
<head>
<title>Functions</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
  let shalom = function(xman) {
    alert("shalom " + " " + xman);
  };
</script>
</head>
<body>
  <h1>Function Example</h1>
  <p>This is a fanction</p>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
    shalom("xman");
  </script>
</body>
</html>