JavaScript/מערך חד מימדי

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריותגרסה להדפסה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מערך הוא משתנה מיוחד. הוא יכול להכיל יותר מערך אחד באותו זמן. לכל אחד הערכים שלו ניתן מספר סידורי. בעזרת מספר זה, האינדקס של הערך, מתיחסים לערך מסוים מבין רשימת הערכים שהוא מכיל. הערך הראשון במערך הוא 0 השני הוא 1 השלישי הוא 2 וכן הלאה


דוגמהעריכה

קודעריכה

let avot = ['אברהם','יצחק','יעקב']
let numbers = [55,30,71,24]
document.write(avot[0]);    // יחזיר את השם יעקב 
document.write(numbers[1]);    // יחזיר את המספר 30

תכולת המערךעריכה

מערך יכול להכיל טקסט מספרים משתנים ואף להכיל רשימת מערכים (מערך דו ממידי)או רשימת אובייקטים
דוגמה:

פעולות ומתודות נפוצותעריכה

אורך המערך Array.length לדוגמה:
הוספת איבר נוסף לסוף המערך ()push
הסרת איבר האחרון שבמערך ()pop
הוספת איבר נוסף לתחילת המערך ()unshift
הסרת איבר הראשון שבמערך ()shift
מציאת מיקום איבר במערך ()indexOf
מחיקת איבר delete לדוגמה: delete array[3] אך גם לאחר המחיקה המערך נשאר באותו אורך אלא שהאיבר שנמחק מוגדר כ undefined
הסרת איבר/ים מתוך המערך או הוספת איברים אחרים (1,2)splice (הפרמטר הראשון מהיכן למחוק והפרמטר השני כמה למחוק, ניתן להוסיף פרמטרים נוספים שהם איברים שיוספו למערך)
קבלת חלק מתוך מערך (1,2)slice (הפרמטר הראשון מהיכן והפרמטר השני עד היכן)
עוד פעולות..
דוגמאות:


לולאות על מערכים

 

שקלו לדלג על נושא זה

מומלץ לשקול לדלג על נושא זה בפעם הראשונה בה נתקלים בו, ולחזור אליו רק לאחר מעבר כללי על כל הספר.באמצעות לולאה ניתן לעבור על הערכים שבמערך ולבצע פעולות שונות
ניתן לעבור על המערך באמצעות לולאת for אך ישנם גם לולאות מיוחדות למערכים

דוגמא ללולאת for על מערךעריכה

קודעריכה

<script>
let array = [ "a string", 10 ];
for ( i = 0; i < array.length; i++)
    document.writeln(array[i] + "<br>");
</script>

תוצאהעריכה

a string
10

לולאה - for...ofעריכה

לדוגמא

קודעריכה

<script>
let my_names = ["Gal Madar","Daniel Cohen"];
    
my_names[my_names.length + 1] = "Leonid Gilyadov";

for (name of my_names)
    document.write(name + "<br>");
</script>

תוצאהעריכה

Gal Madar
Daniel Cohen
Leonid Gilyadov

לולאת foreachעריכה

באמצעות לולאת foreach אפשר לקבל מלבד הערך גם גם את המפתח שלו במערך
לדוגמה