JavaScript/פונקציה שמחזירה ערך

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

פונקציה יכולה להחזיר ערך

עריכה

בפרק הקודם למדנו שפונקציה יכולה לבצע פעולות שונות. בדומה לזה פונקציות יכולות להחזיר גם ערך.
קודם מגדירים את הפונקציה,על מנת שהפונקציה תחזיר ערך, חייבים להציב בסוף הפונקציה return ואת מה שרוצים שיחזיר.
על מנת להפעיל את הפונקציה מכניסים את הפונקציה לתוך משתנה. המשתנה יכיל את מה שהפונקציה מחזיר

 function multiply(x,y) {
     return x * y;
};

let a = multiply(3,5);

הפונקציה מחזירה את המכפלה של שני המשתנים.

 document.write =a;    // 15

דוגמאות נוספות

עריכה

דוגמה

דוגמאות נוספות

עריכה

דוגמה