JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

בערך מסוג מספר ניתן לבצע חישובים שונים: חיבור, חיסור, כפל, חילוק ופעולות שונות. כמו כן, ישנן מתודות מיוחדות שאפשר להפעיל על משתנה שמכיל מספר.

פעולות רגילות עריכה

פעולות מיוחדות עריכה