JavaScript/שימוש בפקודות break ו-continue

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

הפקודה break

עריכה
<script language="javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=4;i++) {
  document.write("המספר הוא " + i);
  document.write("<br />");
  if (i==2){break;}
}
</script>

הסבר

עריכה

הפקודה break תוציא אותנו מהלולאה.

בהתחלה i שווה ל-0. כל עוד i קטן או שווה ל-4, i יגדל ב-1. כאשר i שווה ל-2, תבוצע יציאה מיידית מהלולאה. כלומר הספירה ל 4 תפסק.

תוצאה

עריכה
המספר הוא 0
המספר הוא 1
המספר הוא 2

הפקודה continue

עריכה
<script language="javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=4;i++) {
  if (i==2){continue}
  document.write("המספר הוא " + i);
  document.write("<br />");
}
</script>

הסבר

עריכה

בהתחלה i שווה ל-0. כל עוד i קטן או שווה ל-4, i יגדל ב-1. כאשר i שווה ל-2 אז נקפוץ לראש הלולאה. כלומר נדלג על ההדפסה של 2.

תוצאה

עריכה
המספר הוא 0
המספר הוא 1
המספר הוא 3
המספר הוא 4