JavaScript/פונקציה אנונימית וחץ

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

פונקציה אנונימית עריכה

ניתן לכתוב פונקציה ללא שם הפונקציה באמצעות התחביר הבא

(function(){...כאן כותבים מה הפונקציה תבצע})

על מנת שהפונקציה תרוץ, יש להוסיף בסוף הפונקציה סוגריים ()
פונקציה אנונימית שימושית מאוד בjavascript (מצוי מאוד בפונקציות שמריצות פונקציות אחרות -קולבק)

פונקציית חץ עריכה

ניתן לכתוב פונקציה אנונימית בתחביר יותר קצר באמצעות פונקציית חץ

(()=>{...כאן כותבים מה הפונקציה תבצע})

על מנת שהפונקציה תרוץ מעצמה, יש להוסיף בסוף הפונקציה סוגריים ()
למדנו מקודם שניתן להגדיר פונקציה ע"י הכנסתו למשתנה, אפשר לכתוב את זה בתחביר פונקצית חץ

let foo = ()=>{...כאן כותבים מה הפונקציה תבצע}
foo()   //...