JavaScript/פונקציה בנאית וקלאסים

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

פונקציה בנאית

עריכה

ניתן באמצעות פונקציה בנאית ליצור את אותו תבנית של האובייקט שוב ושוב רק שהנתונים הם שונים
קודם כל כותבים את הפונקציה ואחר כך באמצעות כתיבת new ליד שם הפונקציה והכנסתו לתוך משתנה יוצרים את האובייקט
לדוגמה

function Person(name,LastName){
  this.name = name
  this.LastName = LastName
}


let friend = new Person('moshe','cohen')
friend.name    //moshe
friend.LastName  // cohen

קלאס (class)

עריכה

בדומה לפונקציה בנאית יש תחביר דומה על ידי כתיבת קלאס {להרחיב..}

class MyClass {
 constructor() { ... }
 method1() { ... }
 method2() { ... }
 method3() { ... }
}

והנה דוגמה מפורטת יותר {להרחיב..}