JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

משתנה (variable בלעז) הוא מעין "קופסה" שמגדירים לה ערך וניתן להשתמש בה בעת הצורך.
משתנה יכול להכיל סוגי מידע שונים:

 • מחרוזת טקסט (String)
 • ערך מספרי
 • ערך בוליאני (true או false)
 • אפס (Null)
 • ועוד...


הצהרה

עריכה

כדי להכריז על משתנה כותבים את המילה let (או var בגרסאות הקודמות) כשלאחריו שם המשתנה החדש. את הערך שרוצים שהמשתנה יכיל כותבים באותה שורה אחרי סימן =.

כלומר:

let [variable_name] = [value]

variable_name הוא שם המשתנה ו-value הוא הערך.

לדוגמא:

let name = 'משה';
let number = 45;

מעכשיו המשתנה name מכיל את השם משה והמשתנה number מכיל את המספר 45.
לאחר ההכרזה על המשתנה והכנסת הערך לתוכו ניתן לשנות (לדרוס) או להוסיף על הערך
לדוגמא:

name = 'ישראל';

מעכשיו המשתנה name כבר

כבר לא יכיל את השם את השם משה אלא


ישראל

וכן אם נכתוב שוב

number =45+5;

המשתנה number יכיל את המספר 50

משתנה קבוע const

עריכה

בניגוד למשתנה שהוכרז ע"י -let ו-var שאותו אפשר לשנות בהמשך. ניתן להכריז על משתנה באמצעות const ואי אפשר אח"כ לשנות אותו בהמשך

תחביר

עריכה
 • שם המשתנה חייב להתחיל באות לועזית או קו תחתי.
 • שאר התווים, יכולים להיות אותיות לועזיות, מספרים ו/או קו תחתי בלבד.
 • JavaScript מבחינה בין אותיות גדולות וקטנות. משתנה Car (עם אות גדולה) שונה ממשתנה car (עם אות קטנה). ולכן, אם למשל, תצהירו על משתנה Number ותתנו לו ערך מסוים, ותדפיסו את המשתנה number. לא יקרה דבר.
 • מכריזים על משתנה עם המילה let על כל סוגי המשתנים (גם על משתנה מספרי וגם מחרוזת...)
 • לא חייבים לשים נקודה פסיק (;) אלא אם רוצים לכתוב מספר פקודות בשורה אחת.
 • אם הערך הוא מסוג מחרוזת טקסט, הערך צריך להיות מוקף ב " או ב ' (לדוגמא 'tom')

אם לא הבנתם חלק מן ההערות, לא נורא, תעזבו את ה-"תחביר" ותמשיכו לקרא ולנסות את הדוגמאות, ואז תבינו.

בכל מקרה, אתם יכולים לכתוב הערה או לבקש עזרה בדף השיחה של הדף.

דוגמאות

עריכה

דוגמא א'

עריכה
<script language="javascript">
let full_name = "Israel Israeli"; // full_name מצהיר על משתנה 
let person_age = 15;
let person_married=false;

document.write("My name is " + full_name + ". And I'm " + person_age
 + " years old. <br />and answer to question: Are you married? is " + person_married);
</script>

תוצאה

עריכה
My name is Israel Israeli. And I'm 15 years old.
and answer to question: Are you married? is false. 

דוגמא ב'

עריכה
<script language="javascript">
let a=2;
let b=2;

document.write(a+b);
</script>

תוצאה:

עריכה
4

דוגמא ג'

עריכה

ניתן לקלוט נתונים ולהכניס אותם למשתנה. ניתן לבדוק את המשתנים.דוגמאות נוספות לשימוש במשתנים תראו בפרקים הבאים.

תרשים זרימה

עריכה

 

<script language="javascript">
 num = prompt("get num from 1 to 10");
if(num<7)
{
document.write("המספר שכתבת קטן מ-7");
}
</script>

תוצאה:

עריכה

 

המספר שכתבת קטן מ-7

סוגי מידע

עריכה

משתנים יכולים להכיל סוגי מידע שונים ולהתיחס אליהם בהתאם

טקסט (string)

עריכה

מחרוזת טקסט, יכול להיות מילה אחת או הרבה יותר
מחרוזת טקסט צריך להיות מוקף בגרשיים כפולות " או גרש יחיד '

לדוגמא

let name = 'משה כהן'
let city = 'תל אביב';
let total = name + city; // יחזיר: משה כהןתל אביב

ראה כאן בהרחבה

מספר

עריכה

הערך הוא ערך מספרי וניתן לבצע חישובים שונים חיבור חיסור כפל חילוק וחישובים מתמטיים נוספים
לדוגמא

let x = 5;
let y = 6;
let z = x + y;  // 11

ראה כאן בהרחבה יותר

מערך

עריכה

מערך מוקף בסוגריים מרובעות [] מערך יכול להכיל פריטים רבים, כל איבר (פריט) מופרד בפסיק, האיבר הראשון האינדקס שלו הוא 0 האיבר השני הוא 1 האיבר השלישי הוא 2 וכן הלאה

let fruits ['תפוח','תפוז','בננה']
fruits[0]      // תפוח
fruits[1]      // תפוז
fruits[2]      // בננה

ראה כאן בהרחבה יתר

אובייקט

עריכה

אובייקט מוקף בסוגריים מסולסלות {}
אובייקט הינו מידע מורכב המכיל את הערך ושם המפתח של הערך
ניתן לקבל את המידע ע"י ציון המשתנה ושם המפתח
לדוגמא:

let person = {name:'baruch',age:45,city:'tel aviv'}
person.name  // baruch
person.city  // תל אביב
person.age   // 45

ראה כאן בהרחבה

בוליאני

עריכה

משתנה שמכיל רק true (אמת) או false (שקר)

undefined

עריכה