JavaScript/לולאת for

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

דוגמא א' עריכה

קוד עריכה

for (let i=0; i<=4; i++)
{
    document.write("המספר הוא " + i);
    document.write("<br />");
}

הסבר עריכה

נביט בשלוש הפקודות שנמצאות בתוך סוגריים לאחר המילה for. תפקידה של הפקודה הראשונה הוא הצבה ראשונית לפני ביצוע הקוד. במקרה זה ההצבה היא i=0. הפקודה השנייה היא התנאי, שכאשר הוא מתקיים הלולאה תתבצע שוב את הקוד אשר נמצא בתוך הסוגריים המסולסלות. במקרה זה התנאי הוא אם i קטן או שווה ל-4. הפקודה השלישית קובעת את קצב התקדמות המונה בכל סיום איטרציה (במקרה הזה המונה i מתקדם ב-1 בכל פעם).

תוצאה עריכה

המספר הוא 0
המספר הוא 1
המספר הוא 2
המספר הוא 3
המספר הוא 4