JavaScript/התנאי if

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

אנו משתמשים בהתניה על מנת לבדוק משהו ולתת פלט בהתאם.

בדיקת מספרעריכה

קודעריכה

let a=1; // הצהרה על משתנה a בעל ערך מספרי 1

if(a<2) // בודקים אם a קטן מ-2, אם כן בצע קוד
{
   document.write("a קטן משתיים");
}

תוצאהעריכה

a קטן משתיים

בדיקת קלטעריכה

קודעריכה

let num = prompt("הזן מספר בין 1 ל10");
if(num<7)
{
  document.write("המספר נמוך מ7");
}

תוצאה (אם תקלידו מספר קטן מ-7)עריכה

המספר נמוך מ 7

תרשים זרימהעריכה

 

בדיקת צבע רקעעריכה

קודעריכה

<script language="javascript">
if(document.bgColor=="white") // בדיקה אם הרקע בצבע לבן
{
  document.write("הרקע בצבע לבן");
}
</script>

תוצאהעריכה

הרקע בצבע לבן

בדיקת תוכןעריכה

קודעריכה

<div id="lastname">Israeli</div>

if(document.getElementById('lastname').innerHTML==="Israeli")
{
alert("The last name is Israeli");
}

תוצאהעריכה

The lastname is Israeli

בדיקת מספר תנאיםעריכה

ניתן לבדוק שני תנאים יחד ואף יותר
כאשר המפריד בין התנאים הוא || המשמעות שאם אחד משני התנאים מתקיימים וכאשר המפריד הוא && זה דווקא אם שני התנאים מתקיימים
לדוגמה:

let a = 7
let b = 5

if (a === 7 || b === 4){document.write('שני התנאים התקיימו')};    // -- 
if (a === 7 && b === 4){document.write('לפחות תנאי אחד התקיים')};  // לפחות תנאי אחד התקיים

ניתן לשלב בין התנאים באמצעות סוגריים כמו במשוואות מתמטיות

if ((a === 7 && b === 5)||a>b) {document.write('תנאי משולב')};  // תנאי משולב