JavaScript/פונקציות שונות

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריותגרסה להדפסה

פונקציה היא קטע קוד, שניתן לקרוא לו כשצריך והוא מבצע פעולה מסויימת. פונקציות יכולות לקבל פרמטרים, ולהחזיר ערכים.

מבוא לפונקציותעריכה

דוגמאעריכה

ניתן להגדיר פונקציות ב-JavaScript כמו בכל שפות התכנות. עושים זאת על-ידי שימוש במילה השמורה function.

function hello()
{
 alert("Hello!");
}

hello();

הסברעריכה

 • function - מילה שמורה להגדרת הפונקציה.
 • hello - שם הפונקציה
 • () - סוגריים - נשתמש בהם אחר-כך כדי להעביר פרמטרים, אך חובה להשתמש בהם גם אם אין פרמטרים.
 • {} - סוגריים מסולסלים - מציינים את תחילת וסוף הפונקציה וחובה להשתמש בהם
 • ‪alert("Hello!")‬ - קוד ה-Javascript שהפונקציה מבצעת.
 • ‪hello();‬ - קריאה לפונקציה.

פונקציה נהפכת בעצם לפקודה נוספת, ואנו יכולים להשתמש בה על ידי קריאה , כמו בשורה האחרונה בדוגמה.

פונקציות עם פרמטריםעריכה

תחביר והסברעריכה

על מנת להגדיר פרמטרים לפונקציה, נכתוב את שמותיהם, מופרדים בפסיקים בתוך הסוגריים.

function mymessages(message1,message2)
{
 alert(message1);
 alert(message2);
}

הפונקציה הזו מקבלת שני פרמטרים: message1 ו- message2 ומציגה אותם למשתמש בזה אחר זה.

דוגמאעריכה

ניתן גם להורות לפונקציה להחזיר ערך.

function multiply(x,y)
{
 return x * y;
}
function multiply(x,y)
{
 return x * y;
}
a = multiply(3,5); //15
b = multiply(6,-2); //-12
c = multiply(a,b); //-180
alert (c); // Alerts -180

הפונקציה מחזירה את המכפלה של שני המשתנים.

שימוש בפונקציה המובנית alertעריכה

הפונקציה

alert();

מגדירה הערת אזהרה. ההודעה תכיל את המסר הכתוב בתוך הסוגריים. דוגמא:

function shalom(){
alert("shalom");
}

ניתן, אגב, להפוך את הפונקציה ליותר גמישה ע"י הוספת פרמטרים בסוגריים. בדוגמא נוסיף למשל את הפרמטר xman ונכתוב:

function shalom (xman){
alert("shalom"+xman);
}