JavaScript/שורות קוד ראשונות

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

בדרך כלל, כשמתחילים ללמוד שפת תיכנות, נוהגים להדפיס למסך המחשב: "שלום עולם!" (!Hello World).

שלום עולם!

עריכה
  <script type="text/javascript">
    document.write("Hello World!");
  </script>

כמו שראינו לפני כן, האלמנט <script> נועד לשילוב קוד javascript במסמכי html.

האובייקט document מייצג את המסמך שאנו כותבים.


הפקודה write

עריכה

הפקודה write היא פקודת פלט שנועדה להדפיס טקסט על המסך.

לפקודה יש שדה נתונים הנתון בתוך סוגריים ובו הוראות ההדפסה. את הטקסט שאותו רוצים להדפיס כותבים בתוך גרשיים בשדה הנתונים. בהמשך נראה שאפשר להדפיס גם ערכים של משתנים וכד'.

התוצאה:

עריכה

הקוד ידפיס על המסך את המילים

Hello World!

סביבת הריצה

עריכה

כדי להריץ את התוכנית דרושה סביבה מתאימה. למשל, Node.js. אך אולי יהיה פשוט יותר, ואף מצופה על ידי קוראים רבים, להריץ את הקוד בדפדפן אינטרנט, כחלק מדף HTML. תהא סביבת הריצה שלא תהא, יהיה צורך להוסיף לקוד מספר שורות כדי שיפעל באותה סביבה כפי שמצופה. במקרה של דפדפן עם דף HTML, אפשר לשמור את הקוד בקובץ, ולפתוח אותו בדפדפן. ניתן לכתוב את הקוד הבא בין התגית: <head> עד לסגירתה: </head>. וליד התגיות <title> ו- <meta>

מתוך דף HTML בדפדפן אינטרנט

עריכה

קובץ כזה יכול להכיל את הקוד הבא:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>JavaScript version of customary Hello World</title>
    <script type="text/javascript">
        document.writeln("Hello World from head!<br />");
    </script>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
        document.write("Hello World from body!");
    </script>
</body>
</html>

תוצאה:

עריכה
Hello World from head!
Hello World from body!